YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SİTE HARİTASI
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç 

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (Doğan Burda Dergi)’nin temel kamuyu aydınlatma politikası, Doğan Burda Dergi’nin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. Doğan Burda Dergi ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. 


Doğan Burda Dergi kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. 

Doğan Burda Dergi Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II/md.1.2. çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 


Kapsam

Bilgilendirme Politikası, Doğan Burda Dergi bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Doğan Burda Dergi’nin sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimini düzenlemektedir. 


Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. 

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Doğan Burda Dergi tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

1. Elektronik ortamda KAP vasıtası ile iletilen özel durum açıklamaları
2. Periyodik olarak KAP vasıtası ile kamuya açıklanan finansal tablo ve dipnotları (finansal rapor), bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
3. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname,  sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
5. Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
6. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme (analist) toplantıları,
7. Web Sitesi (www.doganburda.com)
8. Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb.  iletişim yöntem ve araçları.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 

Doğan Burda Dergi’nin finansal raporları konsolide bazda ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun olarak hazırlanır; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’na göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Finansal raporları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak finansal raporun hazırlanmasından sorumlu kişiler tarafından doğruluk beyanı imzalanır.

Finansal rapor ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben KAP vasıtası ile elektronik ortamda kamuya duyurulur. 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Şirketimiz merkezinden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 

Doğan Burda Dergi adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişiler belirlenmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’na bildirilmiştir. Doğan Burda Dergi’nin özel durum açıklamaları, Doğan Burda Dergi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi gözetiminde hazırlanır ve Özel Durum Açıklaması yapmaya yetkili kişiler tarafından imzalanarak KAP vasıtası ile elektronik ortamda bildirilir.

Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler 

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir. 


Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, belirlenen yetki sınırları dahilinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. 

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür veya Finans Direktörü tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Doğan Burda Dergi çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Doğan Burda Dergi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine yönlendirilir. 

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

 Doğan Burda Dergi, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Doğan Burda Dergi, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, sektöre ilişkin genel yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. 

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Doğan Burda Dergi adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm mülakatlarda Doğan Burda Dergi Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden bir yetkili hazır bulunur. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz. 

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri 

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık Doğan Burda Dergi, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır. 

Sunumlar ve/veya konuşmalar 

Doğan Burda Dergi, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, tele konferansları ve konuşmaları mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurur. Doğan Burda Dergi yeterince kamuya duyurulmamış organizasyonlara iştirak etmemeye özen gösterir. Hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, yapılacak sunum, tele konferans ve konuşma bittiği anda Web Sitesine (www.doganburda.com) konur. Doğan Burda Dergi planlanmış ve belli bir program dahilinde yapılan sunumların, imkanlar dahilinde, eş zamanlı olarak web üzerinden de yayınlanması konusunda ilgilileri yönlendirme hususunda gerekli çabayı gösterir.


Finansal Tabloların Kamuya Açıklanmasını Takiben Yapılan Görüşmeler 
 
Doğan Burda Dergi, periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağının bilincindedir. Doğan Burda Dergi söz konusu görüşmelerin internet üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Söz konusu görüşmelerin görüntü ve/veya ses kayıtları görüşme sonrasında kısa bir süreyle Web Sitesinde (www.doganburda.com) yer alır. Doğan Burda Dergi görüşmenin yapılacağı günü ve saatini, erişim bilgilerini, erişimin eş zamanlı mı yoksa önceden yapılan bant kayıtları vasıtasıyla mı olacağını içeren bilgileri kamuya duyurur. Bu bilgiler aynı zamanda Web Sitesinde (www.doganburda.com) yer alır. 

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Doğan Burda Dergi, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, prensip olarak söylentiler ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin Doğan Burda Dergi’nin Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapabilirler. 

Beklentilerin Açıklanması 

Doğan Burda Dergi, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Doğan Burda Dergi’nin beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Doğan Burda Dergi beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda yapar. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. 

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik finansal tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. 

Analist Raporları 

Doğan Burda Dergi, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (www.doganburda.com) yayınlamaz. Doğan Burda Dergi, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. 

Sessiz Dönem

Doğan Burda Dergi, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Doğan Burda Dergi için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inde başlar ve finansal tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Doğan Burda Dergi sessiz dönem boyunca; 

(i) Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumunu konuşmayacaktır, 

(ii) Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir, 

(iii) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları cevaplamayacak; bu tip gruplara açıklama yapmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.doganburda.com) yer verilecektir. Sessiz dönem boyunca Doğan Burda Dergi adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, “Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim” bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilecek, buralarda konuşma ve açıklama yapabilecektir. 

Doğan Burda Dergi Web Sitesi (www.doganburda.com)
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, www.doganburda.com internet adresindeki Doğan Burda Dergi Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Doğan Burda Dergi tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.